Web je přesunut na Active Masters, všechny informace najdete tam :)

Soutěžní řád

Každý účastník  zachovává zásady fair-play chování, neohrožuje na zdraví a životě sebe ani ostatní závodníky, chová se šetrně k životnímu prostředí, neodhazuje při závodě žádné odpadky a obaly na jiná místa, než k tomu určená.

 

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky), případně soutěžní řád pro běžecké závody. Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad.


Účastník výslovně souhlasí s tím, že se účastní na vlastní riziko a nebezpečí. Nebude v žádném případě požadovat na pořadateli případné kompenzace za škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům anebo třetím osobám v souvislosti se závodem.

Účastník je povinen dbát pokynů pořadatele a dodržovat pravidla silničního provozu, neboť všechny závody se jedou za plného silničního provozu.

Za start účastníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

Cyklistický závod musí účastník absolvovat s ochranou přilbou upevněnou na hlavě.

Při cyklistickém závodu je během jízdy zakázáno používání mobilních telefonů, MP3 přehrávačů a podobných zařízení se sluchátky. Porušení tohoto pravidla může vést k diskvalifikaci závodníka.

 

Účastník je povinen řídit se regulemi závodu, projet či proběhnout všemi kontrolami a dodržet trasu závodu.

Účastník musí mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek, případně na dresu při běžeckých závodech, tak, aby bylo čitelné rozhodčími.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu.

 

Dle vlastního uvážení je pro cyklistický závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Vstup na start umožňují pořadatelé závodu dle přidělených startovních čísel.

Klasifikováni budou pouze účastníci, kteří projedou případně proběhnou celou trať, včetně všech kontrol. 

Pořadí v závodu se určuje na základě projetí účastníků cílem. 

Protest proti výsledkům jednotlivého účastníka nebo celého závodu je možné podat pouze v den konání do 30 minut po skončení závodu, a to písemně  řediteli závodu.

Ředitel závodu může udělit na základě uznaného protestu časovou penalizaci a nebo účastníka diskvalifikovat, či jakýmkoliv způsobem upravit výsledkovou listinu.

Oficiální výsledky jsou potvrzeny až podpisem ředitele závodu, obvykle do 24 hodin po závodě.

Při porušení soutěžního řádu účastníkem uděluje ředitel závodu sankce v podobě časové penalizace nebo diskvalifikace ze závodu.

Při potvrzeném zkrácení tratě uděluje ředitel závodu sankce v podobě časové penalizace nebo může být účastník diskvalifikován ze závodu.

Účastník muže byt diskvalifikován bude-li startovat z jiného místa než k tomu určenému (v jiné startovní vlně, před startovní páskou, vedle vyhrazeného prostoru, apod.).

Účastník muže byt diskvalifikován pokud se přihlásí do špatné kategorie.

Účastník bude diskvalifikován v případě výrazného zkrácení trasy závodu.

Účastník bude diskvalifikován při jízdě bez ochranné helmy při cyklistickém závodě.

Účastník nebude hodnocen, pokud neprojede příp. neproběhne startovní branou do 15 minut po startovním signálu.

O všech sankcích rozhoduje ředitel závodu, proti jeho rozhodnutí se nedá odvolat.

Pokud nebude podán do 30 minut po vyvěšení výsledkové listiny protest řediteli závodu, stanou se výsledky předlohou pro vyhlášení.

Zkratky používané ve výsledcích: DNF - závodník nedokončil závod, DNS - závodník do závodu neodstartoval, DQ - závodník byl v cíli diskvalifikován.

Reklamaci údajů uvedených ve výsledkových listinách na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů od závodu.

Předání ceny při každém závodě i při celkovém vyhlášení je podmíněno osobní účastí vyhlašovaného účastníka / týmu. To samé platí pro předávání věcných darů od organizátorů (dresy, ponožky, trička, apod).